Pon - Pt: 8:00 - 17:00Sob: 8:.00 - 14:00
Wierzba 1622-417 Stary Zamość
Zadzwoń i zamów881-400-066
Strona główna » Regulamin

Regulamin
www.agrozam.pl
 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym agrozampl prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.agrozam.pl.
Kontakt w sprawach informacji handlowej, statusu zamówienia, reklamacji i odstąpienia od umowy sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych można uzyskać za pomocą:
e-mail: sklep@agrozam.pl
  • W sprawie  zamówień przez telefon:
  • W sprawie informacji na temat statusu zamówienia:
  • W sprawie informacji o produktach oraz pomocy technicznej:
  • Reklamacja i odstąpienia od umowy sprzedaży:
881-400-066
 
 

Regulamin sklepu internetowego

 

1. Definicje
 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sprzedawca (Usługodawca) – Jacek Burcon prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agrozam.pl z głównym miejscem wykonywania działalności w Starym Zamościu Wierzba 16 22-417 Stary Zamość, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 922-174-15-09; REGON: 950314585

3. Klient (Kupujący, Usługobiorca) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z ze Sklepu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu.

4. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

9. Sklep Internetowy www.Agrozam.pl, (www.agrozam.pl, Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.Agrozam.pl, za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.

10. Strona – Sprzedawca, Usługodawca, Klient, Kupujący i Usługobiorca.

11. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.Agrozam.pl.

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. Zamówienie indywidualne - jest to produkt stworzony wg indywidualnego pomysłu (specyfikacji) Klienta i odbiegający konstrukcją, parametrami lub zestawieniem kolorystycznym od standardowych produktów stanowiących ofertę sklepu.

14. Platforma internetowa ODR (ang. Alternative Dispute Resolution) - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

15. Ustawa PK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

16. Ustawa PA – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

17. Ustawa KC lub k.c. – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

18. Ustawa KPC lub k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

19. Ustawa ODO – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

20. Ustawa ŚUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

21. Ustawa VAT – ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 kwietnia 2004 r (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

22. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).


2. Zasady ogólne
 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

2) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

3) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

4) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.Agrozam.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową: Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Opera, Google Chrome lub inne obsługiwane oraz posiadać aktywny adres e-mail. Sklep internetowy www.Agrozam.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy KC.


3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 

1. W Sklepie dostępne są dla Klientów usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:

1) usługa Konta obejmująca jego rejestracje i utrzymywanie w ramach Sklepu,

2) usługa formularza Zamówienia,

3) usługa Newslettera.

2. Zawarcie umowy o świadczenie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 usług elektronicznych wymaga, oprócz spełnienia innych warunków przewidzianych dla każdej z nich, zawsze potwierdzenia przez Klienta że:

1) jest osobą pełnoletnią lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

2) przeczytał i zaakceptował Regulamin,

3) zapoznał się z Polityką prywatności i informacją o Ochronie danych.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie.

5. Założenie Konta nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia. Konto ułatwia składanie Zamówień, które, po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto, będą każdorazowo rejestrowane na tym Koncie wraz z danymi podanymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

6. Po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient może dokonać poprawienia bądź aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji lub później, z wyjątkiem Loginu (adresu poczty elektronicznej), do którego przypisane będzie Konto.

7. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.

8. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co równoznaczne jest z żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z usługi Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@agrozam.pl. Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta i usunięcie Konta wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych.

9. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towar prezentowany w Sklepie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia.

10. Wypełnienie formularza Zamówienia polega na wyborze zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do „koszyka”, a następnie podaniu określonych danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w formularzu Zamówienia, oraz zatwierdzeniu Zamówienia poprzez wybór opcji „Potwierdzam zakup”.

11. Oprócz rodzaju i liczby zamawianych Towarów oraz danych o wybranym sposobie dostawy i płatności, konieczne jest również wskazanie w formularzu Zamówienia następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres i adres dostawy (jeżeli jest inny aniżeli pierwszy podany adres), adres poczty elektronicznej i nr telefonu. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest podanie dodatkowo nazwy (firmy) oraz numeru NIP. Jeśli formularz Zamówienia wypełniany jest przez Klienta po zalogowaniu się na jego osobiste Konto, powyższe dane uzupełniane są automatycznie na podstawie danych udostępnionych przez Klienta w trakcie Rejestracji Konta lub później, z możliwością ich modyfikacji przez Klienta aż do chwili zatwierdzenia Zamówienia poprzez wybór opcji „Potwierdzam zakup”.

12. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

1) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

2) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

3) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Jacek Burcon.

13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

15. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sprzedawcy,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

16. W Sklepie udostępniona jest funkcjonalność polegająca na możliwości dodawania opinii o produkcie. Opinie są moderowane i mogą być nieuwidaczniane/usuwane bez podania przyczyny

 

4. Składanie zamówień
 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.agrozam.pl są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres na który ma być wysłany Towar oraz numeru telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy VAT.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący podaje dane osobowe które są przetwarzane w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie dostępności towaru i wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

 

5. Koszty i termin wysyłki
 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, za pośrednictwem operatorów pocztowych lub transportem własnym. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w sklepie stacjonarnym Sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

3. Wybór sposobu dostawy towaru podczas składania zamówienia jest jednoznaczny z akceptacją regulaminów przewoźników. W przypadku braku doręczenia przesyłki Kupujący zobowiązuję się poinformować w terminie 30 dni Sprzedającego w formie pisemnej i za pomocą poczty elektronicznej.

4. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie do kwoty 5000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Paczki wysyłane za pośrednictwem operatorów pocztowych nie są ubezpieczane. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy.

5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

 

6. Płatności
 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Należność za towary zakupione w naszym Sklepie internetowym w tym cena oraz koszty dostawy można uregulować w następujący sposób:

1) przelew elektroniczny zwykły, przedpłata bankowa na rachunek bankowy Sprzedawcy - płatność po złożeniu zamówienia na numer rachunku bankowego podany w wiadomości e-mail, dyspozycję przelewu Klient składa przez Internet, w banku lub na poczcie. Proces księgowania wpłaty trwa do 24 godzin od nadania przelewu w dni robocze Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, oczekujemy na wpływ środków na nasze rachunek bankowy, dopiero wtedy przekazujemy zamówienie do wysyłki. Ze względu na zautomatyzowany proces księgowania płatności, nie honorujemy potwierdzeń przelewu. W tytule przelewu proszę podać numer zamówienia w innym przypadku może to spowodować opóźnienie księgowania.

2) przelew elektroniczny - forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.

3) Karta płatnicza online - forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.

4) zapłata za pobraniem - gotówka płatna jest przez Klienta u pracownika firmy przewozowej, który doręcza przesyłkę.

5) gotówka, karta płatnicza lub kredytowa – płatność po złożeniu zamówienia przy wyborze opcji odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.

3. W przypadku niektórych rodzajów towarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

4. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

5. W przypadku nie wskazania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmie starania w celu ustalenia numeru zamówienia, w szczególności kontaktując się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

 

7. Promocje
 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.

2. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

3. Promocje dzielą się w szczególności na:

1) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na karcie produktowej;

2) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji lub w Newsletterze;

3) pakiety promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się z przynajmniej dwóch produktów, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu;

4. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego lub wartościowego podczas składania zamówienia.

5. Promocje nie obejmują zapowiedzi oraz prenumerat, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

6. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet promocyjny nie ma możliwości jego podziału. Pakiety promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.

7. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

8. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sprzedającego, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Kupujący może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie łączy się z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego nie będzie możliwe.


8. Odbiór towaru
 

1. Dostawy są realizowane na terytorium Polski.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

3. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

9. Odstąpienie od umowy
 

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w niniejszym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w piśmie przesłanego drogą pocztową na adres: Agrozam, Wierzba 16, 22-417 Stary Zamość lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@oagrozam.pl .

4. Sprzedawca udostępnia także wzór – formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania za pośrednictwem strony w wersji edytowalnej. Konsument może skorzystać z udostępnionego wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe (pobierz formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy w wersji edytowalnej).

5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z produktu w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie odbiera kierowanych na adres Sklepu przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy.

7. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem.

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy PK, m. in. w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, niemożliwy do zwrócenia po jego otwarciu – ze względu na ochronę zdrowia lub higienę;

6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

10. Procedura reklamacji
 

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

2. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

3. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady.

4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

5. Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.

6. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w ustawie KC.

7. Reklamacje można złożyć w dowolnej formie (pobierz formularz reklamacji w wersji edytowalnej) np.:

1) pisemnie na adres: Agrozam, Wierzba 16, 22-417 Stary Zamość;

2) drogą mailową na adres: sklep@agrozam.pl;

3) osobiście w sklepie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

8. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Sprzedawca skontaktuje się w celu przekazania dalszych instrukcji.

9. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania.

10. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

11. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 

11.Ochrona danych osobowych
 

1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.agrozam.pl, jest Jacek Burcon prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agrozam Jacek Burcon z głównym miejscem wykonywania działalności w Starym Zamościu Wierzba 16 , 22-417 Stary Zamość, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 922-174-15-09; REGON: 950314585, – zwany dalej „Administratorem”.

Dane kontaktowe:

- adres korespondencyjny: Agrozam, Wierzba 16, 22-417 Stary Zamość,

- adres e-mail: sklep@agrozam.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

Dane kontaktowe: Agrozam, Wierzba 16, 22-417 Stary Zamość

- adres korespondencyjny: Inspektora Ochrony Danych Osobowych, - adres e-mail: sklep@agrozam.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:

a) podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, jeżeli płatność zostanie dokonana za pomocą np. banku lub instytucji płatniczej albo w przypadku zwrotu należności na rzecz Klienta (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) przyjmowania i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

e) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

f) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

g) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

j) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

k) kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

l) analizy aktywności i informacji o Kliencie, w tym także w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, w celu prezentacji reklam ogólnych, ofert czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub usług Administratora oraz jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań konkretnego Klienta (bez wpływania istotnie na jego decyzje), (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ,

m) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

n) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

o) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

b) imię i nazwisko,

c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

g) numer telefonu,

h) numer rachunku bankowego w przypadku płatności elektronicznych.

6. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na stronie Sklepu internetowego.

7. W ramach Sklepu internetowego, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia Kontaktu z Klientem, przesyłania wiadomości czy też danych związanych z płatnościami.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Sklepu internetowego.

10. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.

11. Dostęp do Danych Osobowych Klienta może być powierzony naszym pracownikom i współpracownikom, innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami i politykami prywatności oraz podmiotom, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do Danych Osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.

12. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać także udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które pomagają pod kątem technicznym prowadzić Sklep Internetowy, dostawcy hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty, które wspierają Administratora w komunikacji z klientami za pomocą wysyłki e-maili, jak również w zrozumieniu potrzeb Klientów oraz tworzeniu dla nich ofert i promocji za pomocą kampanii marketingowych. Do partnerów zaliczymy także firmy zbierające opinie o produktach oraz o sklepach. Ocena produktów i procesu zakupowego stanowi dla nas istotny element ewaluacji doświadczenia zakupowego.

13. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

14. Administrator informuje, że dane Klienta mogą być udostępniane następującym podmiotom:

a) pracownikom i współpracownikom administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania lub działania na rzecz Klienta;

b) przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności tj.:

- naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na nasze zlecenie;

- agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;

- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

- agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;

c) innym administratorom będącym:

- agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych lub współpracującymi z nami przy obsłudze klientów lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży naszych towarów, w tym usług - w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;

- podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;

- podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;

- podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

- podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) - w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;

- podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz.

15. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

16. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

17. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych: Agrozam Jacek Burcon Wierzba 16 22-417 Stary lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@agrozam.pl.

18. Usunięcie Danych Osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.

19. Administrator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych oraz nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów bez zgody zainteresowanych podmiotom, które nie są powiązane, w sytuacjach innych niż opisane w niniejszym Regulaminie, w tym:

a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystania danych osobowych, które są przetwarzane w imieniu Sklepu internetowego, a wszystkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,

b) Administrator ma prawo do udostępniania danych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.

20. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji usługi poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu zaproponowanych przez Administratora, m.in. Formularzu kontaktowym, Formularzu rejestracyjnym czy też w Formularzu zapisu na Newsletter.

21. Klient może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzach dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

22. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do edycji, wglądu oraz do usuwania wszelkich podanych przez siebie danych.

23. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w sklepie Internetowym są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Sklepie internetowym, mają prawo żądać, na warunkach przewidzianych w RODO, usunięcia danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z RODO („prawo do bycia zapomnianym”).

24. Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w takim przypadku niezwłocznie usuwa dane Klienta z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

25. Klient przysługujące mu prawa wskazane wyżej może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

26. Administrator ma obowiązek udzielenia informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami Klienta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań o czym Administrator niezwłocznie powiadomi Klienta.

26. Administrator udziela informacji na piśmie według własnego wyboru:

a) listem poleconym na podany adres Klienta lub

b) drogą elektroniczną na podany adres e-mail Klienta.

27. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania Klienta będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:

a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,

b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

28. Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji umowy, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam danych.

W przypadku gdy jedyną podstawą przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku cofnięcia zgody, dane są niezwłocznie usuwane..

29. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych.

 

12.Postanowienia końcowe
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego w szczególności ustawa PK, ustawa KC.

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą KPC.

3. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności do Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

6. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy PA. Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

8. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.agrozam.pl (zakładka „Regulamin”).

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 lipca 2019 roku.

 

.


Przejdź do strony głównej

BRADAS - WSZYSTKO DO OGRODU!

AGROZAM.PL - Wszystkie prawa zastrzeżone - 2024
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ